ข้อกำหนดและเงื่อนไข


“Lifestar” มีสิทธิแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ โดยให้มีผลใช้บังคับทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนการใช้บริการทุกครั้ง รวมทั้งกรณีที่ “Lifestar” ส่งคำบอกกล่าวใด ๆ ให้กับผู้ใช้บริการตามช่องทางติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ การส่งคำบอกกล่าวนั้น ๆ ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ แล้ว

1. ความเป็นส่วนตัว

"Lifestar" มีนโยบายหลักในการรักษาข้อมูลส่วนตัวและ/หรือความลับของผู้ใช้บริการ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการมอบให้ "Lifestar" ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ "Lifestar" จะตกลงเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ "Lifestar" จะเป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลภายนอกเองตามความเหมาะสม เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำร้องขอของหน่วยงานราชการ เป็นต้น และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก "Lifestar" จากการให้ข้อมูลต่าง ๆ นั้น กับบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการต้องศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งข้อกำหนดเงื่อนไขทุกครั้ง

2. ความถูกต้องของสินค้าและ/หรือบริการ

"Lifestar" ตกลงแจ้งรายละเอียดของสินค้าและ/หรือบริการให้ผู้ใช้บริการทราบภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก-รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของ "Lifestar" แต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย กรณีที่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใด นำข้อมูลและ/หรือเนื้อหาและ/หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ "Lifestar" และ "Lifestar" จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที

4. คุณสมบัติ สิทธิและ/หรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

1. ต้องเป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
2. ให้ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการตามที่ "Lifestar" ร้องขอ
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขของ "Lifestar" อย่างเคร่งครัด
4. ยอมรับคำชี้แจงและ/หรือคำตัดสินของ "Lifestar" โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
5. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ "Lifestar" และบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ของ “Lifestar” อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้บริการ
6. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ใช้บริการเว็บไซต์ด้วยความสุภาพ ห้ามโพสต์ข้อความที่หยาบคาย รบกวน คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง อนาจาร ทะลึ่ง หมิ่นประมาท รุกล้ำความเป็นส่วนตัว และ/หรือละเมิดบุคคลอื่น รวมทั้ง จดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ส่งเป็นกลุ่มใหญ่ หรือรูปแบบใด ๆ อันเป็น “สแปม” (SPAM) "Lifestar" มีสิทธิลบข้อความดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิในการพิจารณาลบข้อความต่าง ๆ เป็นสิทธิของ "Lifestar" แต่เพียงผู้เดียว
7.ผู้ใช้บริการต้องแสดงตัวตนทุกครั้งที่ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่แอบอ้างตัวเองเป็นบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น หรือระบุโดยไม่ถูกต้อง

5. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

"Lifestar" ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใด ๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ของ "Lifestar" หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากเว็บไซต์ของ "Lifestar" การเชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย "Lifestar" และ/หรือบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย การเชื่อมโยงไปถึงหรือจากเพจใด ๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง "Lifestar" ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใด "Lifestar" ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว

6. กิจกรรมพิเศษ

"Lifestar" อาจจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตามความเหมาะสม อาทิเช่น การประกวด การชิงรางวัลต่าง ๆ ซึ่ง "Lifestar" จะแจ้งเงื่อนไขและรายละเอียดล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ "Lifestar" กำหนด และให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการของกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

7. การซื้อสินค้าหรือการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบคำสั่งซื้อและ/หรือคำขอใช้บริการด้วยตนเอง และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขที่มีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

8. การจำกัดความรับผิด

"Lifestar" ตกลงว่าในกรณีที่สินค้าและ/หรือบริการของ "Lifestar" ที่จัดส่งให้กับผู้ใช้บริการ และ/หรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ มีความชำรุดบกพร่องและ/หรือทำให้ผู้ใช้บริการเสียหายด้วยประการใด ๆ "Lifestar" ตกลงชำระค่าเสียหายให้กับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนไม่เกินมูลค่าของค่าสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ

9. ข้อพิพาท

กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่าง "Lifestar" กับผู้ใช้บริการ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาเพื่อประนีประนอมยอมความซึ่งกันและกัน หากข้อพิพาทใดไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทย เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว

10. เงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลเป็นการยกเลิก บรรดาข้อเสนอ ข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้
2. "Lifestar" สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใด ๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อได้แสดงข้อความลงบนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้บริการยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของผู้ใช้บริการต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น
3. “Lifestar” มีสิทธิบอกเลิกซึ่งสิทธิใด ๆ ที่ให้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาการบอกเลิกหรือการบกกล่าวอื่นใดในทันที รวมทั้งหยุดการใช้บริการเว็บไซต์ในทุกกรณี

11. การติดต่อกับ "Lifestar"

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อบริษัท
ชื่อ: บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด
ที่อยู่: 27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-037-8955